BUSINESS: Meget Tilfredsstillende Resultat På 151,2 Mio. Kr. Før Skat I 1.-3. Kvartal 2021 Og Udbetaling Af Ekstraordinært Udbytte For 2020

dWeb.News Article from Daniel Webster dWeb.News

By Daniel Webster, dWeb.News Publisher

November 25, 2021 02: 03 ET | Source: Danske Andelskassers Bank

Selskabsmeddelelse nr. 75/2021 | 25. november 2021

Danske Andelskassers Bank leverer et overskud før skat på 151,2 mio. kr. i de første tre kvartaler af 2021, hvilket forrenter egenkapitalen med 9,8 % p.a.

Resultat er meget tilfredsstillende og ser man bort fra salget af bankens aktier i Sparinvest Holdings SE i 3. kvartal 2019, er der tale om det bedste resultat siden børsnoteringen i 2011.

På baggrund af den positive udvikling i bankens resultater, har bestyrelsen ud fra en samlet vurdering, besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte på 26 mio. kr., hvilket svarer til 30 % af resultatet i 2020 efter skat og renter til hybrid kernekapital. Udbyttebetalingen er således i overens­stemmelse med bankens udbyttepolitik på 30 % – 50 % og udbetales i henhold til bemyndigelse, der blev givet på bankens ordinære generalforsamling i april 2021. Udbyttet svarer til 0,14 kr. pr. aktie.

Banken har haft et højt aktivitetsniveau på især bolig-, forsikrings- og investeringsområdet, hvilket ligger til grund for en stigning på gebyrindtægter og på basisindtjening set i forhold til samme periode sidste år.

Resultatet er desuden påvirket af udviklingen på de finansielle markeder samt en gunstig udvikling i nedskrivningsniveauet.

COVID-19 situationen har fortsat ikke ført til væsentlige tab på bankens kunder ligesom risikobilledet overordnet er uforandret, hvorfor banken indtil videre fastholder det ledelses­mæssige tillæg til nedskrivningerne på 40 mio. kr.  

Resultat for årets første tre kvartaler danner grundlag for bankens femte opjustering i år, som blev offentliggjort den 10. november. Banken forventer nu et resultat før skat for 2021 i intervallet på 165-195 mio. kr. og en basisindtjening i intervallet 95-115 mio. kr.

Hovedpunkter i regnskabet for 1.-3. kvartal 2021:

Basisindtjeningen er i 1.-3. kvartal 2021 steget med 5,6 % til 85,1 mio. kr. mod 80,7 mio. kr. året før. Udvikling er især drevet af gebyrindtægter, som er påvirket af høj aktivitet i 2021.
Resultat før skat i 1.-3. kvartal 2021 på 151,2 mio. kr. mod 65,8 mio. kr. i samme periode 2020. Delårsresultatet i 2021 er påvirket af positive kursreguleringer på 55,9 mio. kr. samt tilbageførsler af nedskrivninger på 10,2 mio. kr.
Det samlede forretningsomfang er i 1.-3. kvartal 2021 steget med 12,5 % i forhold til 1.-3. kvartal 2020. Det øgede aktivitetsniveau har medført en stigning i udlånet på 7 % i forhold til 30. september 2020, så det samlede udlån udgør 6.823 mio. kr. pr. 30. september 2021.
Omkostningerne er i 1.-3. kvartal 2021 steget med 5,1 % som følge af investeringer i forbindelse med bankens strategiske tiltag og udarbejdelse af redegørelse mm. i forbindelse med Spar Nords købstilbud. I forhold til stigningen i forretningsomfanget er der imidlertid tale om et fald i de relative omkostninger, hvilket er helt i tråd med bankens strategiplan.
Høj kapitaldækning med en kapitalprocent på 22,9 % og en kapitalmæssig overdækning på 8,6 procentpoint svarende til 771 mio. kr. pr. 30. september 2021.
Egenkapitalen udgør 2.191 mio. kr. pr. 30. september 2021 mod 2.002 mio. kr. året før. Egenkapitalen forrentes i 1.-3. kvartal 2021 med 9,8 % p.a. før skat mod 3,6 % i samme periode sidste år.

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til delårsrapporten:

”Det er meget positivt, at vi fortsætter udviklingen med højt aktivitetsniveau i mange af bankens forretninger og vi ser en resultatudvikling, der er helt i tråd med bankens strategi for 2021-2025. Vi har et par investeringsår i 2021-2022, hvor vi skal sikre et endnu bedre ståsted for bankens udvikling, men allerede nu leverer vi meget gode resultater. Det er vi godt tilfredse med.

Vi glæder os over, at bestyrelsen på baggrund af bankens resultatudvikling har besluttet at uddele udbytte til aktionærerne i overensstemmelse med bankens udbyttepolitik.

Vi har det seneste halvandet år arbejdet intensivt med fokus på at levere gode kundeoplevelser i banken. Derfor er vi også meget glade for, at banken viser markant fremgang i eksterne kunde- og imageanalyser.”

Kontaktinformation

For spørgsmål til denne meddelelse kan kommunikationschef Søren Rimmen kontaktes pr. telefon 5131 3033 eller pr. mail sri@andelskassen.dk.

Vedlagte filer

Delårsrapport 3. kvartal 2021 fra Danske Andelskassers Bank A/S

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

75-2021 Selskabsmeddelelse – Delårsrapport 3.kvartal 2021 fra Danske Andelskassers Bank
Delårsrapport 3. kvartal 2021 fra Danske Andelskassers Bank

Attachments

For more dWeb.News Business News: https://dweb.news/news-sections/business-news/

The post BUSINESS: Meget Tilfredsstillende Resultat På 151,2 Mio. Kr. Før Skat I 1.-3. Kvartal 2021 Og Udbetaling Af Ekstraordinært Udbytte For 2020 appeared first on dWeb.News dWeb.News from Daniel Webster Publisher dWeb.News – dWeb Local Tech News and Business News

Read More

Section B Business News – dWeb.News

More dWeb.News Business News at https://dweb.news/category/dweb-news/section-b-business-news/

Similar Posts