BUSINESS: AresumanezimentogaYun Yong SuruhuandogaapetsukusukurinenazinoGuo Ban Shu Chi Fen WoQu De

dWeb.News Article from Daniel Webster dWeb.News

dWeb.News Article from Daniel Webster dWeb.News

By Daniel Webster, dWeb.News Publisher

October 10, 2021 04: 11 PM Eastern Daylight Time

Mi baziniaZhou shiyarotsutsubiru–(BUSINESS WIRE)–(bizinesuwaiya) — apetsukusukurinenazi([apetsukusu] )toaresumanezimento(NYSE:ARES)([aresu] )haBen Ri , aresunoinhurasutorakuchiyaoyobiDian Li Zhan Lue niyotsuteYun Yong sareteiruhuandooyobisonoTa noakauntogaepetsukusunoGuo Ban Shu noChi Fen woQu De suruQi Yue woDi Jie shitatoFa Biao shimashita. apetsukusuha, Zai Sheng Ke Neng enerugiZhuan Ye noDu Li Xi Fa Dian Shi Ye Zhe (IPP)henoYi Xing woMu Zhi suZhong de, konoQu Yin niyoriZhui Jia noekuiteiCheng Chang Zi Ben woHuo De shimasu.

Xian Zai madeni, apetsukusuha90Yi doruwoChao eruGong Yi Qi Ye Gui Mo nopuroziekutowoShang Ye Hua shi, Di 1Ji noFen San Xing kurinenerugipotohuoriowoChi chi, 30GWYi Shang woKai Fa Zhong desu. apetsukusuhaGong Yi Qi Ye , Shang Gong Ye (C&I)Shi Chang , Shi Jie De Jin Rong Ji Guan toQu Yin woXing tsutekimashita. apetsukusuhaGuo Qu 10Nian Jian , C&IShi Chang henokurinenerugiFan Mai noridatonatsutekimashita.

aresunoinhurasutorakuchiyaoyobiDian Li Zhan Lue niyotsuteYun Yong sareteiruhuandoha, Mi Guo Zui Da noDan Xiang Dan Yi saitonoFeng Li Fa Dian Suo dearu525MWnoabietauindo, 302MWnorinkanrandouindo, 121MWnohuodoritsuziuindonado, Duo Shu noDian Li puroziekutodeapetsukusutoQu Yin woXing tsutekimashita.

apetsukusukurinenazinoShe Chang Jian Zui Gao Jing Ying Ze Ren Zhe (CEO)nomakugutsudouinha, Ci noyouniShu beteimasu. [apetsukusutoaresuha, kurinenerugihenoYi Xing woJia Su surutoiuGong Tong noRen Wu nioiteYi Zhi shiteimasu. enerugiYi Xing hakatsutenaihodonoJin Ji Xing gaari, Ye Jie noShi iniyotsutemotarasareruJi Hui ha, Ji Shi deDa Gui Mo namonodesu. apetsukusuhakonoShun Jian niDui Ying surutameni, Guo Qu 10Nian niwatariCheng Chang shitekimashita. soshite, konoQi Yue gamotarasuCheng Chang Zi Ben noZhu Ru niyori, Dang She haMi Guo noGong Yi Qi Ye Gui Mo nokurinenerugiKai Fa niokeruridatoshitenoDi Wei woQiang Hua shi, IPPtoshitepuroziekutowoYun Ying surutotomoni, enerugiZhu Zang , Fen San Xing enerugiZi Yuan , gurinRan Liao henoZhan Lue De Kuo Da woJia Su surukotogadekimasu. ]

aresunoinhurasutorakuchiyaoyobiDian Li Zhan Lue nopatonaJian Gong Tong Ze Ren Zhe nokisudamanha, Ci noyouniShu beteimasu. [aresutoapetsukusunoJian nihaChang Nian noShen iGuan Xi gaari, konoJi Hui niatatsuteDa kinaZi Xin toCi Ji woYu etekuremasu. apetsukusuha, Ye Jie woridosuruZai Sheng Ke Neng enerugiShi Ye woZhan Kai shiteori, soreniyotsuteTou Zi Jia haBei Mi noenerugiYi Xing noZui Qian Xian niLi tsukotogadekimasu. ]

aresunoinhurasutorakuchiyaoyobiDian Li Zhan Lue nomanezingudeirekutanosuteibuporutoha, Ci noyouniShu beteimasu. [Di Tan Su Jing Ji henoYi Xing haSi tachinitotsuteWei Ceng You noKe Ti deari, Duo E noShe Bei Tou Zi toZhuan Men Zhi Shi gaBi Yao ninarimasu. apetsukusuha, Fei Chang niCai Neng gaariJing Yan Li Fu nachimuwoChi tsukurinenerugiFen Ye noridadesu. konoKe Ti niDui Ying surutameniZhui Jia noZi Ben woTi Gong shi, apetsukusuwosapotodekirukotowoureshikuSi imasu. ]

apetsukusunoXian Zai noJing Ying Zhen haYin kiSok kiTong She woLu imasu. Jin Hui noQi Yue haTong Chang noCheng Ren Shou Sok kiwoJing ruBi Yao gaari, 2021Nian Mo madeniWan Liao suruYu Ding desu. razadogaapetsukusunoridoCai Wu Gu Wen , konrezunitsukukiyapitarugaCai Wu Gu Wen , oritsukuherintonandosatokurihugaWai Bu Bian Hu Shi woWu memashita. mata, Ye Cun gurintetsukugaaresunoCai Wu Gu Wen , kakurandoandoerisugaWai Bu Bian Hu Shi woWu memashita.

Ben Qu Yin niha, aresugaYun Yong suruhuandooyobisonoTa noGong Tong Tou Zi akauntowoTong zite, EGCOgurupu, barumamiyuchiyuarupenshiyoninshiyuaransu, kuraruinshiyuransu&huainansu, Menora Mivtachim Group, STintanashiyonarukoporeshiyon, morugansutanreinbesutomentomanezimentonopotohuoriosoriyushiyonzugurupugaDai Biao suruTou Zi Jia , zahatohuodo, poarimuekuitei, IMMinbesutomentogurobaruwoHan muGong Tong Tou Zi Jia nokonsoshiamugaCan Jia shiteimasu.

apetsukusukurinenazinitsuite

apetsukusukurinenaziha, kurinenerugihenoYi Xing woJia Su surukotowoWei Yi noMu De toshiteShe Li saremashita. apetsukusuha, Gong Yi Qi Ye Gui Mo noFeng Li , Tai Yang Guang , Zhu Zang Shi She , Fen San Xing enerugiYuan , gurinRan Liao Ji Shu noKai Fa , Jian She , Yun Yong woTong zite, Bei Mi Quan Ti niZai Sheng Ke Neng eneruginohuronteiawoKuo Da shiteimasu. Shi Ming woZhong Shi suruDang She nochimuha300Ren Yi Shang noZhuan Men Jia karaCheng ri, detaZhong Shi noapurochitoBi Lei nonaipuroziekutopotohuoriowoYong ite, Shi Jie deZui moGe Xin De deXian Jian Xing noaruGu Ke notamenosoriyushiyonwoZuo riShang geteimasu. apetsukusugaWei Lai noenerugiQi Ye wodonoyouniGou Zhu shiteirukanoXiang Xi Qing Bao nitsuiteha, apexcleanenergy.comniakusesusuruka, hueisubutsuku, tsuitsuta, rinkutoindeDang She wohuoroshitekudasai.

aresumanezimentokoporeshiyonnitsuite

aresumanezimentokoporeshiyon(NYSE:ARES)ha, kurezitsuto, puraibetoekuitei, Bu Dong Chan , inhurasutorakuchiyanoGe Zi Chan kurasudeBu Wan De napuraimarioyobisekandariTou Zi nosoriyushiyonwokuraiantoniTi Gong suruShi Jie De naDa Shou orutanateibuTou Zi Yun Yong Hui She desu. Si tachiha, Qi Ye woZhi Yuan shi, sutekuhorudanotamenikomiyuniteinoZhong deJia Zhi woChuang Zao surutamenoRou Ruan naZi Ben noTi Gong niNu meteimasu. Tou Zi gurupudeXiang Hu niXie Li surukotoniyori, Shi Chang saikuruQuan Ti niwatatsuteYi Guan shitaMei Li De naTou Zi ritanwoSheng miChu sukotowoMu Zhi shiteimasu. aresumanezimentokoporeshiyonnoShi Jie De puratsutohuomunoYun Yong Zi Chan Can Gao ha, 2021Nian 7Yue 1Ri niWan Liao shitaburatsukukurikugurupunoMai Shou woHan mete2021Nian 6Yue 30Ri Shi Dian deYue 2620Yi doruniDa shi, Yue 2000Ren noCong Ye Yuan gaBei Mi , Ou Zhou , aziaTai Ping Yang , Zhong Dong deYe Wu niatatsuteimasu. Xiang Xi Qing Bao nitsuiteha, www.aresmgmt.comwogoLan kudasai.

Ben Ji Zhe Fa Biao Wen noGong Shi baziyonhaorizinaruYan Yu Ban desu. Fan Yi Yan Yu Ban ha, Du Zhe noBian Yi woTu ruMu De deTi Gong saretamonodeari, Fa De Xiao Li woChi chimasen. Fan Yi Yan Yu Ban woZi Liao toshitegoLi Yong ninaruJi niha, Fa De Xiao Li woYou suruWei Yi nobaziyondearuorizinaruYan Yu Ban toZhao rashiHe waseteDing kuyouoYuan iZhi shimasu.

For more dWeb.News Business News: https://dweb.news/news-sections/business-news/

The post BUSINESS: AresumanezimentogaYun Yong SuruhuandogaapetsukusukurinenazinoGuo Ban Shu Chi Fen WoQu De appeared first on dWeb.News dWeb.News from Daniel Webster Publisher dWeb.News – dWeb Local Tech News and Business News

The post BUSINESS: AresumanezimentogaYun Yong SuruhuandogaapetsukusukurinenazinoGuo Ban Shu Chi Fen WoQu De appeared first on dWeb.News dWeb.News from Daniel Webster Publisher dWeb.News – dWeb Local Tech News and Business News

dWeb.NewsRead More

Similar Posts