BUSINESS: ToransuhuomunoZhan Lue De PatonanoAn Chuan Dian Ji Ga1560Mo DorunoFu Zhai WotoransuhuomunoPu Tong Zhu Shi Ni1Zhu Dang Tari5dorudeZhuan Huan

dWeb.News Article from Daniel Webster dWeb.News

dWeb.News Article from Daniel Webster dWeb.News

By Daniel Webster, dWeb.News Publisher

Mi karihuoruniaZhou gorita–(BUSINESS WIRE)–(bizinesuwaiya) — Gao Xin Lai Xing Gao Xing Neng Zhi Hua gariumu(GaN)Dian Li Bian Huan Zhi Pin nopaioniadeShi Jie De sapuraiyanotoransuhuomu(OTCQX:TGAN)haBen Ri , An Chuan Dian Ji ga1560Mo dorunotoransuhuomunoZhuan Huan She Zhai wosubetetoransuhuomunoPu Tong Zhu Shi ni1Zhu Dang tari5dorudeZhuan Huan shitatoFa Biao shimashita. An Chuan Dian Ji ha, Di Dian Ya Zhong Dian Ya noKe Bian Zhou Bo Shu doraibu, sabomota, mashinkontorora, Chan Ye Yong robotsutonoShi Jie woridosurumekadeari, Nian Jian Mai Shang Gao ha37Yi doruwoChao eteimasu.

toransuhuomutoAn Chuan Dian Ji ha, GaNZhi Pin noKai Fa niGuan shiteYi Qian Fa Biao saretaFu Shu Nian patonashitsupudenoXie Li woJi Sok shiteikimasu. koreha, robotsutoyamoshiyonkontororunotamenosabodoraibuya, Fu Guang iChan Ye apurikeshiyonyaBai Wu apurikeshiyonwoDui Xiang toshiteimasu. An Chuan Dian Ji ha, toransuhuomunoXian Jin De naGaNpawadebaisuZhi Pin woDuo Yang naGe Xin De naChan Ye Yong Dian Li Bian Huan apurikeshiyondeShi Yong shiteikuYu Ding deari, Dang Chu hasabomotayaKe Bian Zhou Bo Shu doraibunoapurikeshiyonniShi Yong sarerukotogaKao erareteimasu.

konoFa Biao niGuan shite, An Chuan Dian Ji noChang Wu Zhi Xing Yi Yuan Ji Shu Kai Fa Ben Bu Chang noXiong Gu Zhang Shi ha, konoyouniShu beteimasu. [Dang She ha, toransuhuomunoZhu Zhu ninarukotowoureshikuSi imasu. Si tachiha, iroironamoshiyonkontororunoYong Tu niShi shitaGao Xin Lai Xing Gao Dian Li noGaNZhi Pin noKai Fa deXie Li Guan Xi woJi Sok shiteikimasu. toransuhuomunoGaN FETsoriyushiyonniyotsuteKe Neng ninaruGao Zhou Bo Shu Gao Xiao Lu noGaNpawadebaisutomoziyuruha, Duan Luo Bao Hu Ji Neng noyounaYan shiishisutemuYao Jian nimoDui Ying shimasu. ]

toransuhuomunoGong Tong Chuang Li Zhe deCTOnoUmesh Mishraha, konoyouniYu rimashita. [toransuhuomuha, An Chuan Dian Ji tonoChang Qi De Guan Xi woGao kuPing Jia shiteimasu. An Chuan Dian Ji noyounamoshiyonkontororutorobotsutoGong Xue noShi Jie De ridaniZhan Lue De Zhu Zhu toshiteJia watsuteitadakukotowo, ureshikuSi imasu. Si tachiha, 1560Mo dorunotoransuhuomunoZhai Quan wo1Zhu Dang tari5dorudetoransuhuomunoZhu Shi niZhuan Huan surukotodeShi shiteitadaitaAn Chuan Dian Ji noXin Lai niGan Xie shiteimasu. An Chuan Dian Ji karaha, Jin Hou motoransuhuomunoGaNrodomatsupunoZhu Yao naKai Fa woXing Cheng suruShang deZhi Yuan woitadaki, Gong Ye oyobimotakontororunoShi Chang notamenoGao Xing Neng pawadebaisugaShi Xian shiteikimasu. ]

mata, Tui Ding Gong Zheng Shi Chang Jia Zhi niJi dukeba, toransuhuomunoZhai Quan noZhuan Huan niyori, toransuhuomunobaransushitonoZhu Zhu Zi Ben ha1700Mo doruYi Shang Zeng Jia shimasu. konoTou Zi noHou , An Chuan Dian Ji ha, toransuhuomuZhu Shi woYue 310Mo Zhu Bao You surukotoninari, korehaDang She noChi chiFen noYue 7%niXiang Dang shimasu.

Gong Tong Chuang Li Zhe deShe Chang noPrimit Parikhha, konoyouniShu beteimasu. [konoZi Ben Zhuan Huan haDang She nobaransushitowoDa kikuQiang Hua shi, Dang She gaYi Qian Fa Biao shitaNASDAQniPu Tong Zhu Shi woShang Chang suruJi Hua noShi Xing niDa kikuGong Xian shimasu. korehamata, toransuhuomunoXian Jin De naGao Dian Ya GaNpuratsutohuomunoLi Qiang sawoQue Ren surumonodeari, 45watsutokara10kirowatsutoniwataruYong Tu noZhi Pin gaGao Shui Zhun noPin Zhi toXin Lai Xing deYong Yi sareteimasu. koremadeDang She ha, korehodoGuang iFan Wei noDian Li reberuyaYong Tu niDui Ying shiteShi Ji niZhi Zao Tai Shi niaruJing He GaNpuratsutohuomuwoMu nishitakotoganaku, IC nado, GaNniyoruhokanoJi Cun noShang Pin noDuo kuhaYi Ban De ni500watsutoWei Man niXian Ding sareteimasu. ]

TGANJi Shu gaShi Chang noLi ni

toransuhuomugaTe Xu woYou suruGaNpuratsutohuomuha, 45watsutonoJi Su Chong Dian Qi yaadaputakara1~4kirowatsutonogeminguyadetasentanosabayaAn Hao mainingunoDian Yuan , saraniGao Dian Li noChan Ye apurikeshiyon, UPS, Zi Dong Che Yong konbatayainbatanoapurikeshiyonnado, Dian Li Bian Huan apurikeshiyonnopahuomansuYao Jian nitotsuteZhong Yao naXing deJing He soriyushiyontoChai Bie Hua sareteimasu. toransuhuomuha, Chui Zhi Tong He sareteiruShu Shao naiGao Dian Ya GaNmekano1She toshite, FETShe Ji Zi Ti , epitakishiyaruChu Fa Yuan Liao , Zhi Zao purosesunoJi Shu Ge Xin toFa Zhan deZhi Pei De Li Chang niarimasu. soregaCi noyounaJie Guo woSheng ndeimasu.

Di Dian Li adaputatoJi Su Chong Dian Qi niokeruCai Yong noZeng Jia :konpakutonaPQFNpatsukezinoSuperGaN(r)Di 4Shi Dai puratsutohuomunoChu He Shu Liang ha, 2020Nian 7Yue kara2021Nian 6Yue madeniSi Ban Qi deNian Jian Ping Jun (CAGR)200%noZeng Jia woShi shimashita. konopuratsutohuomuha, Shi Zheng saretaYou retaGaNdebaisuXing Neng woTi Gong shi, doraibagaJi niTong He sareteiruBiao Zhun kontororatonoHu Huan Xing woChi chi, toransuhuomunoGaN FETha, emodoya[IC] noyounasonoTa noGaNZhi Pin dehaRong Yi niTi Gong dekinaiZui moBao Gua De naShe Ji todoraibunoRou Ruan Xing woTi Gong dekimasu. Ta noZhi Pin deha, Zhui Jia noRong Chang nadoraibayaintahuesuHui Lu gaBi Yao desu.
gemingu, saba, An Hao mainingu, Chan Ye oyobienerugiYong Tu denoGao Dian Li Zhi Pin :toransuhuomunoDi 3Shi Dai noLi chiShang geoyobiSuperGaNDi 4Shi Dai toDi 5Shi Dai wobesutoshitaZhi Pin noChu He (Re She Ji niYou retaTO-247patsukezi)ha, Ping Pan gaGao kuGuang kuShi Yong sareteirupatsukeziGou Cheng tonatsuteimasu. toransuhuomunoGaNtoGu Ke soriyushiyon(chitanXiao Lu Ding Ge Dian Yuan nado)ha, Ji niHe Nian moQian karakonoFen Ye deBiao Zhun tonatsutekimashita. konoWan Jian napatsukezinguGou Cheng haXian Zai , emododemo[IC] noGaNdemoShi Xian dekimasen. soreha, sorezorenoGaNdebaisugaBiao Zhun De naridohuremupatsukeziNei deSun Shang shiyasuiXing Zhi woChi tsuteirukaradesu.
kurasuZui Gao noPin Zhi +Xin Lai Xing toDa Liang An Ding Sheng Chan Xing :toransuhuomunoFETno200Yi Shi Jian woChao eruShi Yong Xin Lai Xing detadeha, FITga0.4Wei Man tonari, Shi Yong Huan Jing denoGu Zhang Lu ga10Yi Shi Jian ni1Hui Wei Man dearukotogaShi sareteimasu. AFSWuehahuabuNei dekontororusaretatoransuhuomuDu Zi noZhi Zao purosesuha, Tong ziuehahuabuNei noshirikonShou Lu niPi Di suruDa Liang Sheng Chan Shou Lu woDa Cheng shiteimasu.

toransuhuomunitsuite

GaNGe Ming noShi Jie De ridaQi Ye dearutoransuhuomuha, Gao Dian Ya Dian Li Bian Huan apurikeshiyonXiang keniGao Xing Neng Gao Xin Lai Xing noGaNBan Dao Ti woShe Ji Zhi Zao shiteimasu. 1000Jian Chao noZi She Te Xu oyobiraisensuTe Xu karaCheng ruZui Da Ji nopawaGaN IPpotohuoriowoChi tsutoransuhuomuha, Ye Jie Chu noJEDEC/AEC-Q101Zhun Ju Gao Dian Ya GaN Ban Dao Ti debaisuwoSheng Chan shiteimasu. Dang She noChui Zhi Tong He Xing debaisunobizinesumoderuniyori, arayuruKai Fa Duan Jie , sunawachiShe Ji , Zu miLi te, debaisu, apurikeshiyonsapotonoDuan Jie de, Ge Xin gaKe Neng ninatsuteimasu. toransuhuomunoGe Xin niyori, pawaerekutoronikusuhashirikonnoXian Jie woCheng riYue e, 99%Yi Shang noXiao Lu woDa Cheng shi, Dian Li Mi Du wo40%Yi Shang Gai Shan shite, shisutemukosutowo20%Di Jian shiteimasu. toransuhuomuhakarihuoruniaZhou goritaniBen She woGou e, Zhi Zao Shi She wogoritatoRi Ben noHui Jin niYou shiteimasu. Xiang Xi Qing Bao nitsuiteha, www.transphormusa.comwogoLan kudasai. tsuitsuta(@transphormusa)touichiyatsuto(Transphorm_GaN)deDang She wohuoroshitekudasai.

Jiang Lai Jian Tong shiniGuan suruJi Shu

konopuresuririsuniha, Dang She noJi Shu oyobiZhi Pin noTi Gong , Ye Jie denoGaNnoJi Shu noShou Rong , Dang She nopaipurain, Jin Hou Qi Dai sareruDang She noCheng Chang niGuan suruJiang Lai Jian Tong shiniGuan suruJi Shu (1934Nian Mi Guo Zheng Quan Qu Yin Suo Fa noDi 21ETiao (Gai Zheng woHan mu)oyobi1933Nian Mi Guo Zheng Quan Fa noDi 27ATiao (Gai Zheng woHan mu)noYi Wei )gaHan mareteimasu. Jiang Lai Jian Tong shiniGuan suruJi Shu haYi Ban ni, Ben Zhi De niYu Ce De deari, Jiang Lai noChu Lai Shi yaTiao Jian niYi Cun matahaYan Ji suruJi Shu woHan ndeori, [kamoshirenai] , [surutsumoridearu] , [hazudearu] , [dearou] , [Yu Ce suru] , [Ji Hua suru] , [Xin ziru] , [Yi Tu suru] , [Qi Dai suru] nadonoYu Ju ya, sonoTa noLei Si Biao Xian woHan mimasu. Li Shi De Shi Shi denaiJi Shu haJiang Lai Jian Tong shiniGuan suruJi Shu desu. Jiang Lai Jian Tong shiniGuan suruJi Shu ha, risukuyaBu Que Shi Xing noYing Xiang woShou keruXian Zai noJian Jie yaJia Ding niJi duiteori, Jin Hou noYe Ji woBao Zheng surumonodehaarimasen. Shi Ji noJie Guo ha, samazamanaYao Yin noJie Guo toshite, Jiang Lai Jian Tong shiniGuan suruJi Shu niHan mareruNei Rong toDa kikuYi naruChang He gaarimasu. koreranoYao Yin niha, Zhui Jia noZi Jin Xu Yao yaZi Ben henoakusesu, Jing He , toransuhuomugasonoZhi De Cai Chan Quan woBao Hu suruNeng Li , Jing Zheng , Mi Guo Zheng Quan Qu Yin Wei Yuan Hui heDang She gaTi Chu shitaShu Lei niJi Zai saretasonoTa norisukunado, toransuhuomunoShi Ye niGuan Lian sururisukunadogaarimasu. Shi Yong Fa deYao Qiu sareruChang He woChu ki, Dang She haXin shiiQing Bao , Jiang Lai noChu Lai Shi , sonoTa noJie Guo nikakawarazu, ikanaruJiang Lai Jian Tong shiniGuan suruJi Shu nitsuitemoXiu Zheng naishiGeng Xin shitari, sonoTa noHe rakanoJiang Lai Jian Tong shiniGuan suruJi Shu woXing natsutarisuruYi Wu woFu imasen.

Ben Ji Zhe Fa Biao Wen noGong Shi baziyonhaorizinaruYan Yu Ban desu. Fan Yi Yan Yu Ban ha, Du Zhe noBian Yi woTu ruMu De deTi Gong saretamonodeari, Fa De Xiao Li woChi chimasen. Fan Yi Yan Yu Ban woZi Liao toshitegoLi Yong ninaruJi niha, Fa De Xiao Li woYou suruWei Yi nobaziyondearuorizinaruYan Yu Ban toZhao rashiHe waseteDing kuyouoYuan iZhi shimasu.

More dWeb.News Business News at https://dweb.news/news-sections/business-news/

The post BUSINESS: ToransuhuomunoZhan Lue De PatonanoAn Chuan Dian Ji Ga1560Mo DorunoFu Zhai WotoransuhuomunoPu Tong Zhu Shi Ni1Zhu Dang Tari5dorudeZhuan Huan appeared first on dWeb.News dWeb.News from Daniel Webster Publisher dWeb.News – dWeb Local Tech News and Business News

The post BUSINESS: ToransuhuomunoZhan Lue De PatonanoAn Chuan Dian Ji Ga1560Mo DorunoFu Zhai WotoransuhuomunoPu Tong Zhu Shi Ni1Zhu Dang Tari5dorudeZhuan Huan appeared first on dWeb.News dWeb.News from Daniel Webster Publisher dWeb.News – dWeb Local Tech News and Business News

dWeb.NewsRead More

Similar Posts